KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, Smart Pulse Teknoloji A.Ş. (“Şirket”) olarak, 7 Nisan 2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmemiz nedeniyle, Kanun’un 10. maddesi kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek ve kişisel verilerinizin nasıl toplandığı ve işlendiğine ilişkin bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

  1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Adınız, soyadınız, telefon numaranız, adresiniz, e-posta adresiniz, mesleğiniz, pozisyonunuz, IP adresiniz, banka hesap bilgileriniz, TC Kimlik numaranız, fatura bilgileriniz, özgeçmişiniz ve tarafınızca gerek duyularak paylaşılan diğer kişisel veriler.

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Şirket olarak ticari faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi ve tarafınızla iş ilişkimizin sürdüreblimesi amacıyla kişisel verilerinizi Şirketimiz’e göndermiş olduğunuz e-mailler yoluyla elektronik ortamda, websitemizi ziyaretiniz esnasında çerezler (cookies) aracılığıyla veya talep halinde şirketin bilgi sistemine kişisel verilerinizi kaydetmeniz veya çalışanlarımız aracılığıyla ilgili kişilere bilgilerinizi elden iletmeniz suretiyle fiziksel ortamda toplanmaktadır. İş başvurularınız esnasında kişisel verileriniz başvuru formunu doldurmanız veya e-mail yoluyla ilgili birimlere öz geçmişinizi iletmeniz yoluyla veya fiziksel ortamda özgeçmişinizi sunmanız suretiyle toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi toplamanın hukuki sebebi sizin şirketimiz ile akdedeceğiniz sözleşmelerin kurulması, ifası ve hizmetlerin sağlanması ile doğrudan doğruya ilgili olmasıdır.

Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlar kapsamında ve bu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde belirtilen hukuki sepebler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. Kanun’a uygun olarak, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya ilgili mevzuat uyarınca veri işlenmesi için zorunlu kılınan süreler dolduğunda, tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

  1. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşleniyor?

Şirket olarak ticari faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi ve müşterilerimizle iş ilişkimizin sürdüreblimesi danışmanlık hizmet sözleşmesinin ifası, buna bağlı ürün ve hizmetlerin sunulması veya Şirketimizden talep etmiş olduğunuz hizmetlerin yerine getirilmesi, buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşteri kitlemizin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek size ürün ve hizmet önerilmesi veya tanıtılması, müşteri hizmetlerinin ve ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetinin planlanması, ürün ve hizmetlerimize ilişkin pazar araştırmalarının yapılması, Şirketimizin performans yönetim süreçlerinin planlanması, Şirket tarafından fatura kesilmesi, ödeme yapılması veya hizmet ve satışlar karşılığında ödeme alınması, iş başvuru havuzu oluşturulması, Şirketimiz nezdinde bulunan verilerin güncelliğinin sağlanması, iş başvuru süreçlerinin yönetilmesi, işe alımların gerçekleştirilmesi ve Şirketimiz bünyesinde özgeçmiş veri tabanı oluşturulması, veri güvenliği işlemlerinin takibi amacıyla kişisel verileriniz kullanılacak, kaydedilecek işlenecek veya aktarılacaktır.

  1. Kişisel Verileriniz Hangi Kişi ve Kurumlara Aktarılıyor?

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, gerektiğinde iştiraklerimize, hizmet ve satışlarımızın gerçekleştirilmesini destekleyen servis sağlayıcılarımıza,  hukuki, finansal, vergisel ve operasyonel danışmanlarımıza ve denetçilerimize, verilerin saklanması ve depolanması için veri tabanı, veri merkezi, bulut (cloud) platformuna ilişkin hizmet sağlayıcısı olan ve depolama merkezi yurt dışında olan Google Drive gibi bulut hizmet sağlayıcılarına, hizmet ve ürün alımları karşılığında ödemelerin gerçekleştirilmesi veya Şirket tarafından ödeme alınabilmesi için bankalara aktarılmaktadır.

  1. Kanun ve Mevzuat Uyarınca Veri Sahibinin Haklarına İlişkin Bilgilendirme:

Kanun’un 11. maddesi gereğince veri sahibi olarak kişisel verilerinizin; (i)işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse bilgi talep etme, (iii) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, (v) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (vi) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, (vii) v. ve vi. maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ix) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Görüş ve sorularınız için:

Smart Pulse Teknoloji A.Ş.

Adres: Sultan Selim Mah., Libadiye Sok., No: 3, Kat: 3, Kağıthane, İstanbul  Türkiye

İrtibat Kişisi e-mail: [email protected]